สิ้น “ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม” ราชบัณฑิต อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ – Leicester Thailand

สิ้น "ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม" ราชบัณฑิต อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์สิ้น “ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม” ราชบัณฑิต  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง อดีตอธิการบดีหลายสถาบัน

วันนี้ (17 พ.ย.) ดร.อภิชาติ ดำดี โพสต์เฟซบุ๊กเพจ ดร.อภิชาติ ดำดี ระบุว่า ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว โดยจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระราชทานเพลิงศพเวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้

ดร.อภิชาติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ เป็นนักวิชาการ ครูบาอาจาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้เรียนวิชานโยบายการคลังกับอาจารย์

ต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกันในการทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ครองตน ครองคน ครองงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้หลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา โดยสอนอยู่เสมอว่าให้ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญในการกำหนดนโยบายการคลัง

สำหรับประวัติ ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2480 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ทั้งราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมทั้งอธิการบดีของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

 • 2507 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • 2507 ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2508 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมผู้สอบบัญชี
 • 2512 ปริญญาโท M.A. University of the Philippines ฟิลิปปินส์
 • 2515 ปริญญาโท M.S. University of Illinois สหรัฐ
 • 2532 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • 2551 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2552 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2525 ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2539 ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2539 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 • 2542-2547 กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • 2517 และ ปี 2529-2531 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี
 • 2535-2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2534,2540,2550 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • 2521-2524 ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2525-2527 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2527-2531 อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2531-2534 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2536-2542 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2549-2551 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • 2551-2553 ประธานกรรมการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top