เตรียมตัว “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” คืออะไร ทำไมต้องเลือก แล้วใครได้ประโยชน์ – Leicester Thailand

เตรียมตัว "เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม" คืออะไร ทำไมต้องเลือก แล้วใครได้ประโยชน์


ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนทำงาน จะมีโอกาสได้ “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” หลังจากสำนักงานประกันสังคมได้จัดการเลือกตั้ง “ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง” และ “ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน” เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม หรือ “บอร์ด สปส.” โดยจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

และล่าสุด ทางสำนักงานประกันสังคมได้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างกว่า 24 ล้านคนในระบบประกันสังคม ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบาย ในการดูแลจัดการบริหาร “กองทุนประกันสังคม” ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

Sanook รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” พร้อมทำความเข้าใจว่าบอร์ดประกันสังคมคืออะไร ทำไมต้องไปเลือกตั้ง แล้วใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเลือกตั้งในครั้งนี้!

“เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม”​ คืออะไร

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม คือการเลือกตั้งที่สมาชิกในระบบประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างกว่า 24 ล้านคน ได้ไปใช้สิทธิเลือกตัวแทนเข้าไปดูแลงบประมาณและดูแลจัดการบริหาร “กองทุนประกันสังคม” ซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดย iLaw อธิบายว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ถูกแก้ไขในยุคสมัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปี 2558 ซึ่งระบุในมาตรา 8 ว่า

“ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันจนฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส”

Getty Images

แต่ก็ไม่ได้เกิดการเลือกตั้งขึ้น เพราะเดือนพฤศจิกายน 2558 หัวหน้า คสช. มีคำสั่ง “งดการบังคับใช้” บางมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทุกตำแหน่งเข้ามาทำหน้าที่ โดยกำหนดวาระการทำงาน 2 ปี ทว่า ก่อน คสช. หมดอำนาจก็ออกคำสั่งให้คณะกรรมการชุดนี้อยู่ในตำแหน่งไปก่อน ทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่เคยได้ใช้จริง และคณะกรรมการชุดแต่งตั้งก็อยู่ในตำแหน่งมานานกว่า 8 ปี ก่อนจะหมดวาระลง กระทั่งมีการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขึ้นในปี 2566

ทำไมต้อง “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม”

บอร์ดประกันสังคมเป็นคนที่จะเข้ามาดูแล “กองทุนประกันสังคม” ถือเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีเงินมากกว่า 2.3 ล้านล้านบาท และมีบทบาทสำคัญ ดังต่อไปนี้

 • เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคม
 • พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ
 • วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดนความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน
 • ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมาย หรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมาย

Getty Images

ปัจจุบันนี้ มีกระแสข่าวว่ากองทุนประกันสังคมมีความเสี่ยงที่จะล่มสลาย และอาจจะไม่มีเงินจ่ายให้ผู้ประกันตนหลังชราภาพ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคมทุกเดือน เนื่องจากหากกองทุนดังกล่าวล่มสลายจริง ก็แปลว่าจะไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้จ่ายเงินประกันตน ดังนั้น การมีคณะกรรมการประกันสังคมที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า เมื่อแก่ชราลง ก็ยังจะได้รับเงินส่วนนี้อยู่

ใครบ้างมีสิทธิ “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม”

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ กำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง ซึ่งมีมากกว่า 24 ล้านคนในระบบ มีสิทธิไปเลือกตั้งได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ประกันตน 

 • มีสัญชาติไทย
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566)
 • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

Getty Images

นายจ้าง

 • มีสัญชาติไทย
 • ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) 
 • จ่ายเงินสมทบเข้ากอวทุนประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ หรือกรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคล ต้องเลือกใช้สิทธิได้เพียงแห่งเดียว
 • ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/ สาขา/ จังหวัด 

ดูวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ได้ที่นี่: ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เปิดขั้นตอนทำได้ง่ายๆ จนถึง 10 พ.ย. นี้แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top