บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม ทำใหม่ที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง – Leicester Thailand

บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม ทำใหม่ที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอัปเดตปี 2566 บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง? ต้องแจ้งความไหม? ทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

บัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 70 ปี โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2486 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเดิมได้กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ให้ไปร้องขอทำบัตร ต่อมาลดอายุลงเหลือ 15 ปีในปี พ.ศ. 2526 และ 7 ปี ในปี พ.ศ. 2554

บัตรประชาชนนี้ถูกใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรและรับการบริการจากภาครัฐ รวมทั้งในธุรกิจเอกชนบางประเภท เช่น การเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือการเปิดบัญชีธนาคาร ฉะนั้น ถ้าบัตรประชาชนหาย ควรรีบติดต่อทำบัตรใหม่ทันที และใครที่บัตรหาย เรามีรายละเอียดการขอทำบัตรประชาชนใหม่ให้ทราบดังนี้

บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม

คำตอบ ไม่ต้องแจ้งความ 

แต่ต้องใช้เอกสารสำคัญคือ “สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน” หากคุณเป็นเจ้าบ้านเอง ก็ต้องไปยังสำนักงานเขตที่ตั้งของทะเบียนบ้าน แต่หากเป็นผู้อาศัย ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ออกบัตรประชาชนใหม่ให้ได้

บัตรประชาชนหาย ทำใหม่ได้ที่ไหนบ้าง

หากทำบัตรประชาชนหายหรือถูกทำลาย สามารถติดต่อขอทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความเหมือนในอดีต โดยไปติดต่อได้ที่

  • สำนักงานเขต
  • สำนักงานเทศบาล
  • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
  • ที่ว่าการอำเภอ

(ไม่จำเป็นต้องไปขอที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้าน สามารถขอได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย)

บัตรประชาชนหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • เตรียมหลักฐานสำคัญเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง
  • กรณีไม่มีหลักฐานข้างต้น สามารถนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่มีอายุเกิน 20 ปี มารับรองได้

ค่าธรรมเนียม บัตรประชาชนหาย จ่ายเท่าไร

  • เสียค่าธรรมเนียมในการขอทำบัตรใหม่ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียม การออกบัตรในกรณีตหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ฉบับละ 100 บาท

  • ติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำบัตรหาย หากเกิน 60 วันจะมีเสียค่าปรับ 100 บาท

กรณีบัตรประชาชนหายจะไม่สามารถยื่นขอบัตรใหม่ตามจุดบริการตามห้าง/BTS หรือ BMA Express Service ได้แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top